Unia europejska

Tytuł projektu: „Innowacyjna platforma sprzedaży internetowej z centralną obsługą w chmurze jako narzędzie pozwalające zwiększyć udział w rynku oraz zapewnić obsługę systemu zdalnie - remedium na trudne czasy COVID19”

Nazwa beneficjenta: DOMENA J.CHROSTEK SPÓŁKA JAWNA

Źródło finansowania: W ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Typ projektu 2 – „Inwestycje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a wspartym w ramach Działania 14.2 „Inwestycje w MŚP – REACT-EU” Typ projektu „Inwestycje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej XIV „Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: „Innowacje w MŚP”

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP- konkurs w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Okres realizacji: 2020-09-01 - 2022-10-31

Krótki opis projektu: Zakup wraz z dostawą i wdrożeniem, platformy do sprzedaży internetowej w postaci aplikacji webowej działającej od strony klienta jak i zamawiającego na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Platforma obejmuje 4 sklepy tzw. multistore w postaci rozwiązania agregującego a w szczególności pozwalającego na zarządzanie nimi z jednego wspólnego panelu administracyjnego. Wdrożenie obejmuje przeniesienie zawartości z dotychczasowych sklepów wnioskodawcy w tym: produktów z ich odmianami, zdjęciami, ocenami i komentarzami klientów. Platforma powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami branży e-commerce, a w szczególności wymaganiami w zakresie konfiguracji i doboru produktów.

Wartość projektu: 187 010,00 PLN

Finansowanie: 158 958,50 PLN płatność ze środków europejskich
28 051,50 PLN wkład własny

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119826

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2022-22295-119826 został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała firma: Proffnet sp. z o.o.